Строителен Хипермаркет Васмар

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

за събирането, обработването и съхраняването на лични данни на потребителите на специализирания портален сайт www.vasmar.bg
От 25 май 2018 г. в целия Европейски съюз започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Целта на този регламент е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни и даде повече сигурност от злоупотреби на всички. Този регламент, разбира се, ще се прилага и в Република България. По-долу ще можете да се запознаете с основни насоки как „ВАСМАР“ ООД прилага неговите изисквания.
"ВАСМАР" ООД в качеството на администратор на лични данни, предоставя на вниманието на потребителите на уеб-портала www.vasmar.bg настоящите правила относно личните данни.
Администратор на личните данни се явява "ВАСМАР" ООД, ЕИК 108022156, ДДС № BG108022156, с адрес за кореспонденция: 6600 гр. Кърджали, България, ПК 6600. Телефон за контакти 0882 448 177 и електронна поща: admin@vasmar.bg

Събирането, съхранението и обработването на личните данни, необходими за предоставянето на услуги и използването на порталния сайт www.vasmar.bg, се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и европейският Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 / GDPR).
Достъпът до актуалните правила за защита на личните данни ( Privacy Policy / Правила за лични данни ) е постоянно активен от връзката в http://www.vasmar.bg.
Лицата, предоставили личните си данни с цел да използват услугите на уебпортала www.vasmar.bg , имат право на достъп до тези данни по всяко време, както и могат при необходимост да актуализират своите данни или да искат заличаването им. Заличаването се извършва след изрично и недвусмислено изразено желание за това, отправено писмено до "ВАСМАР" ООД. За повече информация вижте във въпросите по-долу.
Личните данни се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно единствено и само за целите на предоставянето на услуги на потребителите на уебпортала www.vasmar.bg.
ВАСМАР ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на договорно задължение на ВАСМАР ООД с Вас;
Спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо ВАСМАР ООД;
За целите на легитимния(законен) интерес на ВАСМАР ООД.
Тези Правила за личните данни са неразделна част от Общите условия
Общи условия
I. Приемане на условията
1. Настоящите Общи условия представляват правно споразумение, което се счита сключено и има задължителна обвързваща сила между всеки посетител на порталния сайт www.vasmar.bg и собственика на сайта "ВАСМАР" ООД, наричан за по-кратко надолу "ВАСМАР".
С отварянето, разглеждането и/или използването на този сайт, посетителят приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия.
2. С разглеждането и/или използването на този портален сайт ще се счита дадено съгласие по чл.4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни. Потребителят изразява своето съгласие да получава в електронен вид рекламни и други съобщения, изпратени от "ВАСМАР" ООД или упълномощени от него лица.
Неразделна част от тези Общи условия са Правилата за личните данни.
II. Условия за ползване на съдържанието и услугите
3. "ВАСМАР" ООД осигурява на абоната пълен и неограничен по време достъп до съдържанието и услугите на порталния сайт www.vasmar.bg .
3.1 ВАСМАР си запазва правото за налагане на частични или пълни ограничения на функционалността на системата през първоначалния период след регистрацията или при установени нарушения по тези Общи Условия, както и при недобросъвестно поведение от страна на потребителя или абоната.
4. "ВАСМАР" ООД предлага и следните услуги, които са предмет на допълнително споразумение:
4.1. Реклама
4.2. Изработване и поддържане на уебстраници
4.3. Други услуги
5. Регистрирането на абонат на основната услуга по т.3 се извършва чрез попълване на данните във формуляра "регистрация" и представяне на документи (копия от тях), удостоверяващи легитимността на фирмата и потребителите, както следва:
           - данни на фирмата
           - данни на потребителя
5.1. В системата на ВАСМАР се допуска регистрация на юридически лица по смисъла на ТЗ, които са регистрирани по ЗДДС, фигурират в Търговския регистър, не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност и нямат запор върху дружествени дялове и дружествен капитал.
5.2. Не се допускат регистрации на лица, които са били или са собственици и/или съдружници (както и свързани с тях лица по смисъла на ТЗ) в компании, на които достъпът до Системата е бил отказан или преустановен по някоя от точките на тези Общи условия.
5.3. ВАСМАР ООД има право да откаже регистрация за достъп до Системата по своя преценка, без да е необходимо да мотивира отказа си.
5.4. ВАСМАР ООД не носи отговорност за евентуални вреди и/или пропуснати ползи, произтекли от неодобрена заявка за регистрация за достъп до Системата и/или активиране на услугата.
6. "ВАСМАР" ООД има право да изисква и други документи от насрещната страна при необходимост, както и препоръки от утвърдени и активни абонати на ВАСМАР ООД.
III. Задължения произтичащи от регистрацията
7. Абонатът няма право да прехвърля абонамента си на трети лица без изрично писмено съгласие на "ВАСМАР" ООД. В случай, че абонатът предостави на друго лице своята парола за достъп за ползване на услугите и съдържанието на порталния сайт, абонатът остава титуляр на правата и задълженията, съгласно раздел VI от настоящите условия с всички произтичащи от това законни последствия.
8. Прекратяване на регистрацията или на достъпа до услугата на абонат или потребител на системата могат да бъдат извършени в следните случаи:
8.1. Прекратяване на услугата по искане на абоната.
Абонатът може да поиска прекратяване на услугата със седемдневно писмено предизвестие, отправено до "ВАСМАР" ООД след заплащане на всички дължими суми.
8.2. Достъпът на всеки от абонатите на услугите на порталния сайт може да бъде прекратен с писмено предизвестие от страна на "ВАСМАР" ООД при неизпълнение разпоредбите на настоящите Общи условия, които са задължителни за абонатите и потребителите.
8.3. При недобросъвестно поведение от страна на потребителя или абоната, изразяващо се в злоупотреба с данни, нарушаване на българските закони и/или на международни конвенции, спогодби и чужди закони, регламентиращи правомерното използване на информационните и/или други ресурси в Интернет, при нарушаване на етиката и добрия тон в онлайн среда и/или извършването на други незаконосъобразни действия, както и при публикуване на невярна и/ или подвеждаща информация от страна на абоната в системата на ВАСМАР. Многократното публикуване на еднотипна информация (например обява, оферта, дискусия, поща, но не само), включително и с малки разлики, които не променят смисъла, е недопустимо в системата и подобни действия от страна на потребител/потребители на една фирма също се считат за недобросъвестно поведение.
8.4. При злоумишлени и преднамерени действия на потребителя или абоната, изразяващи се в действия или бездействия, нанасящи имуществени и/или неимуществени вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; получаване и/или използване на незаконен достъп до ресурси със защитени авторски права и пароли; изпращане на нежелана поща и/или препълване на пощенски кутии в Интернет; използуване на софтуерните и информационни ресурси на порталния сайт, както и на други системи с цел получаването на каквато и да е имотна и/или друга облага и/или при добиване/използване на каквато и да е информация; действия изразяващи се в умишлено повреждане, разрушаване на информационни системи и/или бази данни или други информационни масиви; извършване, изпращане и/или инсталиране на електронни вируси, независимо дали от това са настъпили каквито и да е вреди; както и каквито и да е действия, свързани с нарушаване на българските или чуждите закони.
9. Незабавно прекратяване на услугата от страна на "ВАСМАР" ООД.
9.1. ВАСМАР ООД има право да преустанови незабавно - без предупреждение или предварително уведомление, достъпа до услугите на абонат и/или да откаже достъп на всеки потребител на порталния сайт, при констатиране на злоупотреба с лични данни, в случаите в които има подаден сигнал, в случаите в които е установена свързаност на лица по смисъла на ТЗ с фирми с прекратен достъп, за злоупотреби и/или потребителя не отговаря на посочените в профила телефони, нарушаване на авторски права от страна на абоната или потребителя, както и при констатиране на някое от действията, изброени примерно в т.8.3 и т.8.4, или в други недобросъвестни и/или злонамерени действия.
9.2. При установена злоупотреба с потребителско име и парола, достъпът на цялата фирма се блокира автоматично. Паролите биват сменени административно. Злоупотребата може да се изразява в умишлено предоставяне на параметри за достъп (потребителско име и парола) на трето лице, което не е абонат или е абонат с изтекъл абонамент; умишлено открадване на параметри за достъп чрез технически или софтуерни средства. Във всички случаи, достъпът бива блокиран до изясняване на причината.
10. Възстановяване на достъп, прекратен на основание т.9.2 от ОУ при установено предоставяне на потребителско име и парола на трето лице:
10.1. При нарушение: След предупредително писмо, изпратено на посочения фирмен e-mail адрес, съдържащо новите данни за достъп.
10.2. При системно нарушение: ВАСМАР ООД си запазва правото окончателно да прекрати достъпа до Системата без предизвестие, като в този случай ВАСМАР ООД не се задължава да върне предплатената сума за абонамент.
11. Подновяване на регистрация / достъп до Системата.
11.1. Регистрацията може да бъде подновена в срок от 48 часа или след заплащане на дължимите такси и предплащане на услугата по общия ред, в срок от 48 часа след постъпило заявление за подновяване на регистрацията и плащане.
11.2. ВАСМАР ООД има право да откаже подновяването на регистрацията на абонат, чийто достъп до Системата е бил прекратен по негова вина,.
11.3. Допълнително по усмотрение на ВАСМАР ООД могат да бъдат изискани депозити за избягване на бъдещи загуби.
IV. Условия на плащане
12. Заплащане на услугите
12.1. Услугите се заплащат от абоната по банковата сметка на "ВАСМАР" ООД съгласно текущо валидните цени в деня на плащането.
Банковата сметка на "ВАСМАР" ООД е както следва:
"Алианц Банк България"
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG55BUIN95611000444715
13. "ВАСМАР" ООД си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги.
V. Отговорности и права на "ВАСМАР" ООД
14. При осъществяване на дейността си "ВАСМАР" ООД е длъжен да пази фирмените тайни на своите абонати.
15. "ВАСМАР" ООД е длъжен да не предоставя на трети лица информация за абоната, освен ако това е предвидено в закон или когато абонатът е дал съгласието си за това.
16. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за качеството на услугата при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика на ВАСМАР ООД.
17. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за качеството на услугата при използване на неизправни технически средства (персонален компютър, модем и др.) и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на абоната, както и за причини по вина на Интернет-доставчика на абоната.
18. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за верността на подадените данни и всякаква друга информация от потребителите и абонатите, за достоверността и съдържанието на обявите, за обявяването на форуми и изказванията в тях.
19. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за щети, вреди и/или пропуснати ползи:
19.1. Произтичащи от сделки сключени между абонати и/или потребители на Системата.
19.2. Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от абонати и/или потребители на Системата, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).
19.3. Произтекли от прекратяване на договорните отношения с абонатите на Системата по каквато и да било причина.
19.4. Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.
20. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.
21. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.
22. "ВАСМАР" ООД не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в интернет страниците на всички външни източници, към които препраща от портала посредством хипервръзки.
23. "ВАСМАР" ООД има право да прави изменения в портала във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на основната услуга, както и да разширява обхвата на предоставяните услуги.
24. "ВАСМАР" ООД има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на абонатите до Системата в продължение на 24 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени в Системата. Абонатите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до Системата, чрез публикуване на съобщения на видно място в електронния портал.
25. "ВАСМАР“ ООД си запазва правото да отстрани всяка една фирма по лично усмотрение, без предупреждение и обяснение.
26. „ВАСМАР“ ООД си запазва правото да откаже или прекрати достъпа на потребители или фирми абонати на Системата при получаване на писмени жалби, придружени със съответните документи удостоверяващи сключените сделки и наличност на достатъчен брой неплатени фактури, просрочени с повече от 15 дни след падеж и/или в случаите, в които ВАСМАР ООД прецени, че дадена фирма или потребител представлява заплаха под една или друга форма за потребителите на Системата или самата Система.
26.1. Искане за възстановяване на достъп прекратен на основание чл. 30 от ОУ , ВАСМАР ООД разглежда след потвърждение за получено плащане по дължимите фактури.
27. Връщане на предплатени суми.
27.1. Предплатени суми се връщат само на юридическото лице (фирма) заплатило съответната услуга, след получено официално писмено заявление на хартиен носител от собственика (или управителен съвет) на фирмата, в което е указана и фирмена сметка за тяхното получаване.
VI. Отговорности и права на абонатите
28. Абонатът е длъжен да спазва настоящите Общи условия във връзка с използването на предоставените услуги..
29. Абонатът е длъжен да не предоставя на трети лица собствените параметри (име, парола и др.) за достъп до услугите.
30. Абонатът е длъжен да не извършва действия, увреждащи по какъвто и да е начин съдържанието на порталния сайт, другите абонати на същия, както и да не извършва действия по използването на предоставената в сайта информация за свои, самостоятелни комерсиални или други цели. Ограниченията на тази разпоредба не важат в случаите, при които има постигнато писмено споразумение за предоставени права за ползване на информационните ресурси на Системата.
31. Текстове, които съдържат обиден, рекламен, нецензурен или пропаганден материал, също така ако съдържанието цели да подрони авторитета на ВАСМАР ООД, ще бъдат изтривани или блокирани.
32. Абонатът има право да използва съдържанието и предоставените услуги в съответствие с тези условия.
VII. Авторски и други права
33. Софтуерът, базите данни и всички елементи от съдържанието на порталния сайт www.vasmar.bg, както и графичното му оформление са изключителна собственост и обект на авторско право на "ВАСМАР" ООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.
34. Всяко използване на съдържанието, софтуера и графичния интерфейс на портала с комерсиална или друга цел за създаване, публикуване, размножаване, и разпространение на собствени данни и/или бази данни, графичен интерфейс или по друг начин, под електронна, печатна и/или каквато и да е форма, както и препредаването им на трети лица в пълна, частична или преработена форма без изричното съгласие на "ВАСМАР" ООД е забранено и се счита за незаконно.
35. Абонатите и потребителите на портала са отговорни за всички и всякакви материали предоставени от тях, като данни, информация, мнения и др. С предоставянето им се счита, че притежават и/или имат предоставени права за публикуване, позоваване, разпространение на тези материали и мнения включително, но не само, както и на всяка друга информация предоставена от тях на портала. В случаите, в които абонатите или потребителите публикуват или предоставят информация свързана с лични данни се счита, че са получили необходимите съгласия за това според актуалното българско и европейско законодателство.
36. vasmar.bg е запазена търговска марка и без изричното писмено съгласие на собственика й - "ВАСМАР" ООД не може да бъде използвана по никакакъв начин за каквито и да е цели. Посетителите, потребителите и абонатите на този портален сайт се задължават да не публикуват, препращат, поставят и/или употребяват под каквато и да е форма (печатна, електронна или друга) запазената марка vasmar.bg.
Всяко отделно нарушение на тази забрана подлежи на съдебно преследване и наказване на виновните лица.
VIII. Жалби, молби и предложения
37. Жалби, молби и предложения, направени от абонати се разглеждат и решават от "ВАСМАР" ООД не по-късно от 1 месец от получаването им, като абонатът се информира писмено за резултата.
IX. Уреждане на спорове и приложимо право
38. При възникване на спорове между "ВАСМАР" ООД и негов абонат, във връзка с предоставените услуги, те следва да се уреждат по взаимно съгласие чрез преговори. При невъзможност за извънсъдебно уреждане на спора, компетентни за неговото разрешаване са българските съдилища.
39. При прилагане и тълкуване на настоящите условия се прилага българското законодателство.
40. Всички и всякакви промени в съдържанието на тези условия, ще влизат в сила след публикуването им на видно място в порталния сайт.
41. Настоящите Общи условия влизат в сила от 17.05.2018 г.
X. Дефиниции
Вместо "портален уеб сайт" за по-кратко в тези Общи условия се използва и "портален сайт" или само "сайта".
Собственикът на порталния уеб сайт "ВАСМАР" ООД, е наричан за по-кратко в тези Общи условия "ВАСМАР" ООД или "ВАСМАР ООД".
Като "портален сайт www.vasmar.bg", в тези Общи условия се приемат и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "ВАСМАР" ООД.
Порталният уеб сайт www.vasmar.bg, както и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "ВАСМАР" ООД, в тези Общи условия се наричат за по-кратко "Системата".


По-долу предоставяме отговор на най-важните въпроси относно личните данни.
КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ СЪБИРА АВТОМАТИЧНО ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ?
Записва се Вашият IP-адрес (последователност от цифри, асоциирани с Вашия компютър) при всяко посещение в сайта. Този адрес не носи някакви персонални данни за Вас, но ни помага да следим трафичното разпределение и периодично да вземаме мерки за подобряване качеството на услугите. Също така записваме някои характеристики на браузъра и на компютъра Ви (например: версия на браузъра, поддръжка на Java, разделителна способност на монитора, вид на операционната система и други).
ВАСМАР ООД използва cookies за идентификация на потребителите, запаметяване на Вашата потребителска сесия, запазване на определени настройки за визуализацията на сайта и като цяло за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на сайта. Чрез cookies идентифицираме трафика, който идва към сървърите от други или рекламни сайтове за оценка ефективността на рекламата в тях. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в Интернет. Във всички случаи, ако това обстоятелство Ви притеснява можете да забраните на браузъра си да обработва и/или да запаметява cookies за дълъг период от време. В повечето случаи блокирането на cookies в браузъра ще да доведе до проблеми при използването на сайта. Повечето cookies използвани в сайта се пазят във Вашият компютър за срок от 1 година. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете за повече информация вижте тук - aboutcookies.org.
КАКВА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СЕ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?
Не се обработват "специални лични данни" за потребителите, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, обработката на генетични данни, биометрични данни за уникално идентифициране на физическото лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическото лице или сексуалната му ориентация.
КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ВИ БЪДЕ ПОИСКАНА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ?
Когато се регистрирате, за да използвате услугите на www.vasmar.bg, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за целите на предоставянето на услугите, предлагани в уебпортала. Ще Ви бъдат поискани координати за контакт (например: email адрес или телефон); фирмена информация (удостоверение за регистрация на фирмата от Агенцията по вписваниятa, учредителен акт, справка по чл.62 ал.5/4/, и др.); рекламна информация (информация за дейността на Вашата фирма); информация позволяваща идентифицирането на свързаността Ви с фирмата (основно ЕГН и три имена, справка по чл.62 ал.5/4/ от фирмата, но при необходимост и други). Част от информацията е задължителна, друга (по-голямата част) е опционална. Във формата за регистрация това е указано.
Предоставените координати за връзка трябва да са фирмени или оторизирани от фирмата за служебен контакт със съответния служител (в т.ч. телефони, ел.поща, Skype и др.). Юридическото лице е длъжно да поиска съгласие от своя служител за предоставянето на личните му данни в системата! В случай, че предоставените данни представляват лична информация за физическо лице, то може винаги да поиска тяхното заличаване, промяна или коригиране през формата за контакти в сайта, на електронна поща admin@vasmar.bg или на телефон 0882 448 177, във всички случаи ще е необходимо да получим и писмена декларация и обосноваване на желаните действия.
КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО НЕЯ?
Събраната информация няма да бъде изнасяна извън рамките на ЕИП или предоставяна на трети лица или организации, освен на публични органи (местни или държавни, съдебни или административни) за изпълнение на законово възложени задачи, за разрешаване на спорове, или с оглед провеждане на съдебно производство. Тя няма да бъде използвана за вземане на решения на база автоматично обработване или профилиране, както и за целите на директния маркетинг.
Ако посочите информация за контакт (например email) и активирате съответната опция, Вие ще можете да бъдете уведомявани за получени съобщения в сайта, за промяна на условията и т.н. Също така, ако сте посочили демографска информация е възможно да бъдете уведомяван(а) за новини или мероприятия организирани от сайта, които биха представлявали интерес за Вас (например ако сте посочили, че сте от Кърджали е възможно да получите информация за събитие организирано в Кърджали).
Персонално идентифициращата информация, предоставена от Вас, ще бъде използвана за анализ на тенденциите в Интернет и за подобряване на съдържанието и функционалността на сайта, за предотвратяване на злоупотреби, както и за извършване на превантивни или последващи проверки в системата свързани с Общите условия на сайта. Тази информация не се предоставя на трети лица или организации и ВАСМАР ООД при никакви обстоятелства не би я предоставил без изрично Ваше съгласие, освен в случаите предвидени от българското или европейското законодателство или при доказана злоупотреба с лични данни.
КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ?
Информацията, която сте предоставили се съхранява в нашите бази данни докато юридическото лице, в което фигурирате (или сте фигурирали) като потребител, или което е искало да Ви добави като потребител, е регистрирано в системата, както и 5 години след като юридическото лице е дерегистрирано или му е отказана регистрация. Възможно е информацията за Вас да остане и след този срок в резервни копия на сайта, поради технологична невъзможност за нейното изтриване (например backup на база данни върху CD-ROM).
КАК СА ЗАЩИТЕНИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ ОТ НЕПРАВОМЕРЕН ДОСТЪП?
ВАСМАР ООД като администратор на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
МОГА ЛИ ДА ПРОМЕНЯ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ВЕЧЕ СЪМ ПРЕДОСТАВИЛ/А/?
Да, по всяко време от опцията НАСТРОЙКИ в менюто. Опцията е активна само за регистрирани и влезли с името и паролата си потребители. С оглед предпазване от злоупотреби ВАСМАР ООД си запазва правото да поиска писмено потвърждение, както и допълнителни документи за желаните промени.
Физическото лице има право на достъп до личните си данни, както и правото личните му данни да бъдат коригирани, когато са неправилни, или заличени. С оглед на това, че част от тях трябва да са оторизирани от юридическото лице, ще бъде необходимо да получим писмено потвърждение от него, че въпросните данни не представляват фирмени данни и желае те да се коригират или заличат от фирменият и потребителски профил в системата. Изтриването на личната информация в повечето случаи ще бъде свързано с изтриването и на потребителският профил на субекта на данните, това може да стане само с изрично потвърждение от юридическото лице, което Ви е регистрирало като негов служител в системата.
Можете да поискате ограничаване или да пуснете възражение срещу обработването на личните Ви данни, ако имате съмнения, че личните Ви данни се обработват незаконно или за други цели, освен посочените по-горе.
ВАСМАР ООД си запазва правото да събира, съхранява и обработва личните данни от "съображения, свързани с легитимните/законните интереси" на фирмата. Множество от дейностите свързани с уеб-сайта са обвързани с проверка за легитимност на фирмите, както и предотвратяване на злоупотреби и за осигуряване на информационна и мрежова сигурност на системата, което е тясно свързано с обработването на лични данни на служителите или собствениците на юридическите лица. Както и за изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
ВАСМАР ООД си запазва правото да поиска такса за обслужване в случай, че едно физическо или юридическо лице подаде много повтарящи се или подобни една на друга заявки по тези Правила за личните данни.
СЛЕДИ ЛИ СЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?
Потребителите на сайта публикуват съобщения, обяви, дискусии и др. съдържащи текст и общуват помежду си посредством съобщения /online chat/. Служителите на "ВАСМАР" ООД периодично или по сигнал преглеждат съдържанието на тези публикации за съответствие с условията за ползване на сайта. Те имат право, но не и задължението, предвид големия обем публикации, да проверяват цялата налична в системите и в базите данни информация и ако преценят, че има основание да се предполага, че услугите на сайта се използват в разрез с условията за неговата употреба или за други незаконосъобразни действия (например: употребата им от непълнолетни лица или предлагане на платени секс услуги) имат право да заличат, променят или преместят информация публикувана или изпратена от потребител на сайта във всеки отделен случай, в който преценят, че информацията не отговаря на условията за ползване.
ПРАВО НА ЖАЛБА
По всяко време, имате право да подадете жалба до надзорен орган, отговарящ за защита на Лични данни. Надзорният орган относно дейността на ВАСМАР ООД, като администратор на Лични данни е българската Комисия за защита на личните данни, адрес: Република България, гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, уебсайт: cpdp.bg.
ЧИЯ Е СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА В БАЗИТЕ ДАННИ НА УЕБ-ПОРТАЛА?
Цялата информация, съдържаща се в базите данни на интернет сайта www.vasmar.bg, е собственост на "ВАСМАР" ООД.
Дефиниции:
Вместо "портален уеб сайт" за по-кратко в тези правила се използва и "уеб-портал", "уебпортал", "портален сайт" или само "сайта".
Собственикът на порталния уеб сайт "ВАСМАР" ООД, е наричан за по-кратко в тези правила и "ВАСМАР“ ООД или "ВАСМАР ООД".
Като "www.vasmar.bg", в тези Правила за лични данни, се приемат и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "ВАСМАР" ООД.
Порталният уеб сайт www.vasmar.bg, както и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "ВАСМАР" ООД, в тези правила се наричат за по-кратко "Системата".
"лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
"обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
"профилиране" означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
"регистър с лични данни" означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
"администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
"обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
"субект на данните" е всяко живо физическо лице, което е свързано с конкретни лични данни;
"получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за "получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
"трета страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
"съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
"нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
"мрежови/трафични данни" са данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни услуги, както и дата, час, продължителност и вид на комуникацията, данни за потребление и др.;
"данни за потребление" са обобщени данни за потребление на услугите, включващи вид услуга, общ брой и продължителност на ползване;
"детайлни анализи" е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели;
Категории лични данни:
"Основни (обикновени) данни" са имена, адрес (постоянен адрес), електронна поща, IP адрес и т.н.;
"Единен граждански номер" (ЕГН) представлява 10-цифрено число, което е уникално за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец. Той служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или впоследствие при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).
"Специални лични данни" са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, обработката на генетични данни, биометрични данни за уникално идентифициране на физическото лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическото лице или сексуалната му ориентация;

ОБЩИ УСЛОВИЯ
I. Приемане на условията
1. Настоящите Общи условия представляват правно споразумение, което се счита сключено и има задължителна обвързваща сила между всеки посетител на порталния сайт www.vasmar.bg и собственика на сайта "ВАСМАР" ООД, наричан за по-кратко надолу "ВАСМАР".
С отварянето, разглеждането и/или използването на този сайт, посетителят приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия.
2. С разглеждането и/или използването на този портален сайт ще се счита дадено съгласие по чл.4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни. Потребителят изразява своето съгласие да получава в електронен вид рекламни и други съобщения, изпратени от "ВАСМАР" ООД или упълномощени от него лица.
Неразделна част от тези Общи условия са Правилата за личните данни.
II. Условия за ползване на съдържанието и услугите
3. "ВАСМАР" ООД осигурява на абоната пълен и неограничен по време достъп до съдържанието и услугите на порталния сайт www.vasmar.bg .
3.1 ВАСМАР си запазва правото за налагане на частични или пълни ограничения на функционалността на системата през първоначалния период след регистрацията или при установени нарушения по тези Общи Условия, както и при недобросъвестно поведение от страна на потребителя или абоната.
4. "ВАСМАР" ООД предлага и следните услуги, които са предмет на допълнително споразумение:
4.1. Реклама
4.2. Изработване и поддържане на уебстраници
4.3. Други услуги
5. Регистрирането на абонат на основната услуга по т.3 се извършва чрез попълване на данните във формуляра "регистрация" и представяне на документи (копия от тях), удостоверяващи легитимността на фирмата и потребителите, както следва:
           - данни на фирмата
           - данни на потребителя
5.1. В системата на ВАСМАР се допуска регистрация на юридически лица по смисъла на ТЗ, които са регистрирани по ЗДДС, фигурират в Търговския регистър, не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност и нямат запор върху дружествени дялове и дружествен капитал.
5.2. Не се допускат регистрации на лица, които са били или са собственици и/или съдружници (както и свързани с тях лица по смисъла на ТЗ) в компании, на които достъпът до Системата е бил отказан или преустановен по някоя от точките на тези Общи условия.
5.3. ВАСМАР ООД има право да откаже регистрация за достъп до Системата по своя преценка, без да е необходимо да мотивира отказа си.
5.4. ВАСМАР ООД не носи отговорност за евентуални вреди и/или пропуснати ползи, произтекли от неодобрена заявка за регистрация за достъп до Системата и/или активиране на услугата.
6. "ВАСМАР" ООД има право да изисква и други документи от насрещната страна при необходимост, както и препоръки от утвърдени и активни абонати на ВАСМАР ООД.
III. Задължения произтичащи от регистрацията
7. Абонатът няма право да прехвърля абонамента си на трети лица без изрично писмено съгласие на "ВАСМАР" ООД. В случай, че абонатът предостави на друго лице своята парола за достъп за ползване на услугите и съдържанието на порталния сайт, абонатът остава титуляр на правата и задълженията, съгласно раздел VI от настоящите условия с всички произтичащи от това законни последствия.
8. Прекратяване на регистрацията или на достъпа до услугата на абонат или потребител на системата могат да бъдат извършени в следните случаи:
8.1. Прекратяване на услугата по искане на абоната.
Абонатът може да поиска прекратяване на услугата със седемдневно писмено предизвестие, отправено до "ВАСМАР" ООД след заплащане на всички дължими суми.
8.2. Достъпът на всеки от абонатите на услугите на порталния сайт може да бъде прекратен с писмено предизвестие от страна на "ВАСМАР" ООД при неизпълнение разпоредбите на настоящите Общи условия, които са задължителни за абонатите и потребителите.
8.3. При недобросъвестно поведение от страна на потребителя или абоната, изразяващо се в злоупотреба с данни, нарушаване на българските закони и/или на международни конвенции, спогодби и чужди закони, регламентиращи правомерното използване на информационните и/или други ресурси в Интернет, при нарушаване на етиката и добрия тон в онлайн среда и/или извършването на други незаконосъобразни действия, както и при публикуване на невярна и/ или подвеждаща информация от страна на абоната в системата на ВАСМАР. Многократното публикуване на еднотипна информация (например обява, оферта, дискусия, поща, но не само), включително и с малки разлики, които не променят смисъла, е недопустимо в системата и подобни действия от страна на потребител/потребители на една фирма също се считат за недобросъвестно поведение.
8.4. При злоумишлени и преднамерени действия на потребителя или абоната, изразяващи се в действия или бездействия, нанасящи имуществени и/или неимуществени вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; получаване и/или използване на незаконен достъп до ресурси със защитени авторски права и пароли; изпращане на нежелана поща и/или препълване на пощенски кутии в Интернет; използуване на софтуерните и информационни ресурси на порталния сайт, както и на други системи с цел получаването на каквато и да е имотна и/или друга облага и/или при добиване/използване на каквато и да е информация; действия изразяващи се в умишлено повреждане, разрушаване на информационни системи и/или бази данни или други информационни масиви; извършване, изпращане и/или инсталиране на електронни вируси, независимо дали от това са настъпили каквито и да е вреди; както и каквито и да е действия, свързани с нарушаване на българските или чуждите закони.
9. Незабавно прекратяване на услугата от страна на "ВАСМАР" ООД.
9.1. ВАСМАР ООД има право да преустанови незабавно - без предупреждение или предварително уведомление, достъпа до услугите на абонат и/или да откаже достъп на всеки потребител на порталния сайт, при констатиране на злоупотреба с лични данни, в случаите в които има подаден сигнал, в случаите в които е установена свързаност на лица по смисъла на ТЗ с фирми с прекратен достъп, за злоупотреби и/или потребителя не отговаря на посочените в профила телефони, нарушаване на авторски права от страна на абоната или потребителя, както и при констатиране на някое от действията, изброени примерно в т.8.3 и т.8.4, или в други недобросъвестни и/или злонамерени действия.
9.2. При установена злоупотреба с потребителско име и парола, достъпът на цялата фирма се блокира автоматично. Паролите биват сменени административно. Злоупотребата може да се изразява в умишлено предоставяне на параметри за достъп (потребителско име и парола) на трето лице, което не е абонат или е абонат с изтекъл абонамент; умишлено открадване на параметри за достъп чрез технически или софтуерни средства. Във всички случаи, достъпът бива блокиран до изясняване на причината.
10. Възстановяване на достъп, прекратен на основание т.9.2 от ОУ при установено предоставяне на потребителско име и парола на трето лице:
10.1. При нарушение: След предупредително писмо, изпратено на посочения фирмен e-mail адрес, съдържащо новите данни за достъп.
10.2. При системно нарушение: ВАСМАР ООД си запазва правото окончателно да прекрати достъпа до Системата без предизвестие, като в този случай ВАСМАР ООД не се задължава да върне предплатената сума за абонамент.
11. Подновяване на регистрация / достъп до Системата.
11.1. Регистрацията може да бъде подновена в срок от 48 часа или след заплащане на дължимите такси и предплащане на услугата по общия ред, в срок от 48 часа след постъпило заявление за подновяване на регистрацията и плащане.
11.2. ВАСМАР ООД има право да откаже подновяването на регистрацията на абонат, чийто достъп до Системата е бил прекратен по негова вина,.
11.3. Допълнително по усмотрение на ВАСМАР ООД могат да бъдат изискани депозити за избягване на бъдещи загуби.
IV. Условия на плащане
12. Заплащане на услугите
12.1. Услугите се заплащат от абоната по банковата сметка на "ВАСМАР" ООД съгласно текущо валидните цени в деня на плащането.
Банковата сметка на "ВАСМАР" ООД е както следва:
"Алианц Банк България"
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG55BUIN95611000444715
13. "ВАСМАР" ООД си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги.
V. Отговорности и права на "ВАСМАР" ООД
14. При осъществяване на дейността си "ВАСМАР" ООД е длъжен да пази фирмените тайни на своите абонати.
15. "ВАСМАР" ООД е длъжен да не предоставя на трети лица информация за абоната, освен ако това е предвидено в закон или когато абонатът е дал съгласието си за това.
16. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за качеството на услугата при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика на ВАСМАР ООД.
17. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за качеството на услугата при използване на неизправни технически средства (персонален компютър, модем и др.) и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на абоната, както и за причини по вина на Интернет-доставчика на абоната.
18. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за верността на подадените данни и всякаква друга информация от потребителите и абонатите, за достоверността и съдържанието на обявите, за обявяването на форуми и изказванията в тях.
19. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за щети, вреди и/или пропуснати ползи:
19.1. Произтичащи от сделки сключени между абонати и/или потребители на Системата.
19.2. Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от абонати и/или потребители на Системата, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).
19.3. Произтекли от прекратяване на договорните отношения с абонатите на Системата по каквато и да било причина.
19.4. Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.
20. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.
21. "ВАСМАР" ООД не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.
22. "ВАСМАР" ООД не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в интернет страниците на всички външни източници, към които препраща от портала посредством хипервръзки.
23. "ВАСМАР" ООД има право да прави изменения в портала във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на основната услуга, както и да разширява обхвата на предоставяните услуги.
24. "ВАСМАР" ООД има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на абонатите до Системата в продължение на 24 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени в Системата. Абонатите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до Системата, чрез публикуване на съобщения на видно място в електронния портал.
25. "ВАСМАР“ ООД си запазва правото да отстрани всяка една фирма по лично усмотрение, без предупреждение и обяснение.
26. „ВАСМАР“ ООД си запазва правото да откаже или прекрати достъпа на потребители или фирми абонати на Системата при получаване на писмени жалби, придружени със съответните документи удостоверяващи сключените сделки и наличност на достатъчен брой неплатени фактури, просрочени с повече от 15 дни след падеж и/или в случаите, в които ВАСМАР ООД прецени, че дадена фирма или потребител представлява заплаха под една или друга форма за потребителите на Системата или самата Система.
26.1. Искане за възстановяване на достъп прекратен на основание чл. 30 от ОУ , ВАСМАР ООД разглежда след потвърждение за получено плащане по дължимите фактури.
27. Връщане на предплатени суми.
27.1. Предплатени суми се връщат само на юридическото лице (фирма) заплатило съответната услуга, след получено официално писмено заявление на хартиен носител от собственика (или управителен съвет) на фирмата, в което е указана и фирмена сметка за тяхното получаване.
VI. Отговорности и права на абонатите
28. Абонатът е длъжен да спазва настоящите Общи условия във връзка с използването на предоставените услуги..
29. Абонатът е длъжен да не предоставя на трети лица собствените параметри (име, парола и др.) за достъп до услугите.
30. Абонатът е длъжен да не извършва действия, увреждащи по какъвто и да е начин съдържанието на порталния сайт, другите абонати на същия, както и да не извършва действия по използването на предоставената в сайта информация за свои, самостоятелни комерсиални или други цели. Ограниченията на тази разпоредба не важат в случаите, при които има постигнато писмено споразумение за предоставени права за ползване на информационните ресурси на Системата.
31. Текстове, които съдържат обиден, рекламен, нецензурен или пропаганден материал, също така ако съдържанието цели да подрони авторитета на ВАСМАР ООД, ще бъдат изтривани или блокирани.
32. Абонатът има право да използва съдържанието и предоставените услуги в съответствие с тези условия.
VII. Авторски и други права
33. Софтуерът, базите данни и всички елементи от съдържанието на порталния сайт www.vasmar.bg, както и графичното му оформление са изключителна собственост и обект на авторско право на "ВАСМАР" ООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.
34. Всяко използване на съдържанието, софтуера и графичния интерфейс на портала с комерсиална или друга цел за създаване, публикуване, размножаване, и разпространение на собствени данни и/или бази данни, графичен интерфейс или по друг начин, под електронна, печатна и/или каквато и да е форма, както и препредаването им на трети лица в пълна, частична или преработена форма без изричното съгласие на "ВАСМАР" ООД е забранено и се счита за незаконно.
35. Абонатите и потребителите на портала са отговорни за всички и всякакви материали предоставени от тях, като данни, информация, мнения и др. С предоставянето им се счита, че притежават и/или имат предоставени права за публикуване, позоваване, разпространение на тези материали и мнения включително, но не само, както и на всяка друга информация предоставена от тях на портала. В случаите, в които абонатите или потребителите публикуват или предоставят информация свързана с лични данни се счита, че са получили необходимите съгласия за това според актуалното българско и европейско законодателство.
36. vasmar.bg е запазена търговска марка и без изричното писмено съгласие на собственика й - "ВАСМАР" ООД не може да бъде използвана по никакакъв начин за каквито и да е цели. Посетителите, потребителите и абонатите на този портален сайт се задължават да не публикуват, препращат, поставят и/или употребяват под каквато и да е форма (печатна, електронна или друга) запазената марка vasmar.bg.
Всяко отделно нарушение на тази забрана подлежи на съдебно преследване и наказване на виновните лица.
VIII. Жалби, молби и предложения
37. Жалби, молби и предложения, направени от абонати се разглеждат и решават от "ВАСМАР" ООД не по-късно от 1 месец от получаването им, като абонатът се информира писмено за резултата.
IX. Уреждане на спорове и приложимо право
38. При възникване на спорове между "ВАСМАР" ООД и негов абонат, във връзка с предоставените услуги, те следва да се уреждат по взаимно съгласие чрез преговори. При невъзможност за извънсъдебно уреждане на спора, компетентни за неговото разрешаване са българските съдилища.
39. При прилагане и тълкуване на настоящите условия се прилага българското законодателство.
40. Всички и всякакви промени в съдържанието на тези условия, ще влизат в сила след публикуването им на видно място в порталния сайт.
41. Настоящите Общи условия влизат в сила от 17.05.2018 г.
X. Дефиниции
Вместо "портален уеб сайт" за по-кратко в тези Общи условия се използва и "портален сайт" или само "сайта".
Собственикът на порталния уеб сайт "ВАСМАР" ООД, е наричан за по-кратко в тези Общи условия "ВАСМАР" ООД или "ВАСМАР ООД".
Като "портален сайт www.vasmar.bg", в тези Общи условия се приемат и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "ВАСМАР" ООД.
Порталният уеб сайт www.vasmar.bg, както и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "ВАСМАР" ООД, в тези Общи условия се наричат за по-кратко "Системата".

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Защитата на личните данни е от голямо значение за ВАСМАР ООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.
Стандартните договорни клаузи и Защита на неприкосновеността на личната информация за страните, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

Кой има достъп до Вашите данни?
Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни . Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.
Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с ВАСМАР ООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени лично на място в търговския обект.

Право на преносимост:
Когато ВАСМАР ООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране: 
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в системата на vasmar.bg, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от ВАСМАР ООД по всяко време, освен в следните ситуации:
* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* имате неуреден дълг към ВАСМАР ООД, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните пет години
* Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
* Вашето заявление за кредит е отхвърлено през последните три месеца
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на ВАСМАР ООД , няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като редактирате настройките във Вашия профил

Право на ограничение

Имате право да поискате ВАСМАР ООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на ВАСМАР оОД, ВАСМАР ООД ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, ВАСМАР ООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*ако ВАСМАР ООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на admin@vasmar,bg

Служител по защита на личните данни:
Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на admin@vasmar.bg , телефон: 0882 448 177 / 0882 012 435  и да напишете CЗД като заглавие на имейла.

Право на подаване на жалба към надзорен орган: 
Ако смятате, че ВАСМАР ООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща.
За да подобрим Вашето преживяване във ВАСМАР, ще Ви изпращаме подходяща информация, ще Ви препоръчваме продукти, ще Ви напомняме за артикули, останали в кошницата Ви за пазаруване, и ще Ви предоставяме персонализирани оферти. Всички тези специализирани услуги се основават на Ваши предишни покупки, артикули, върху които сте кликнали, и на информация, която сте ни изпратили.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
* информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код
* пол (в случай че решите да ни предоставите такава информация)
Ако имате профил във vasmar.bg, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:
* име
* адрес
* възраст
* история на пазаруването

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат.
Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация. С изключение на рекламни материали по пощата и каталози, които ще Ви бъдат изпращани въз основа на легитимния ни интерес.
Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.
Ако го направите, ВАСМАР ООД няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.
Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като редактирате настройките във Вашия профил

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие.
Ще Ви считаме за неактивен клиент за маркетинг по електронната поща, ако не сте отворили нито един имейл през последните пет години.
След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

ОНЛАЙН ПОКУПКА

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в vasmar.bg, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули.
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.
Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ, включително на историята на Вашите плащания и кредитни чекове, за да разберете какви алтернативи за плащане имате.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
* информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
* информация и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за поръчките
Ако имате профил в vasmar.bg, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:
* номер на профил
* история на пазаруването

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.
Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на ВАСМАР ООД, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент. За неактивни клиенти периода за запазване на личните Ви данни е пет години.

Автоматизирано вземане на решения:
Когато кандидатствате за кредит като начин на плащане, ще извършим автоматизирано вземане на решение по отношение на Вашето заявление за кредит. Имате право да дадете своята обратна връзка или да оспорите решението с член на персонала.

МОЯТ ПРОФИЛ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да създадем и управляваме Вашия личен профил, и за да подобрим Вашето преживяване в vasmar.bg.
Ще Ви предоставим историята и всички подробности за поръчките Ви и ще имате възможност да задавате настройки на профила си (включително предпочитания за специални предложения и маркетингови съобщения). Също така ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт и информация за плащане. Освен това, ще имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване, ще Ви дадем препоръки за размер, както и възможност да оцените и прегледате продуктите, които сте закупили от нас.
За да Ви предоставим препоръки за съответния артикул, ВАСМАР ООД ще обработва навигацията и сърфирането Ви на нашите дигитални платформи (включително уебсайт и приложение), историята на пазаруването и отзивите за продукти, както и данните, които сте ни изпратили чрез профила си.

Какви лични данни събираме?
Винаги обработваме Вашия имейл адрес и парола, които ни изпращате, когато се регистрирате за създаване на профил във vasmar.bg.
Ще обработваме и следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:

* информация за контакт като име, адрес и телефонен номер
* дата на раждане
* пол
* държава
* настройки на профила
* криптирана информация за платежна карта
Ще обработваме следните категории лични данни, ако направите покупка:
* история на поръчките
* информация за доставка
* история на плащанията
Ще обработваме и следните категории лични данни, свързани с Вашите „бисквитки"
* история на кликванията
* история на навигацията и сърфирането

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. За оптимизиране на нашия уебсайт използваме агенции и инструменти за анализ и оценка на продукта.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия  профил.
Обработването на Вашите лични данни с цел да Ви бъде предоставена съответната информация за продукта е въз основа на легитимния ни интерес.
Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ВАСМАР ООД няма да може да Ви предоставя горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил във vasmar.bg.
Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен. Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.
След като профилът Ви бъде прекратен, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на ВАСМАР ООД, като се свържете с admin@vasmar.bg. , телефон: 0882 448 177 / 0882 012 435. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

ВАСМАР карт клуб

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да създадем и управляваме Вашето членство в ВАСМАР карт клуб и за да подобрим Вашето преживяване с ВАСМАР карт клуб.
Ще регистрираме и управляваме Вашите отстъпки въз основа на Вашите покупки, ще Ви изпращаме информация за Вашите отстъпки и специални предложения, например отстъпки и събития.
Ще използваме Вашите лични данни, за да Ви поканим да участвате в презентации и демонстрации, както и за да Ви предоставяме отстъпки и допълнителни услуги на ВАСМАР карт клуб.
Ще Ви предоставим историята и подробностите за поръчките Ви и ще имате възможност да задавате настройки на профила си (включително предпочитания за специални предложения и маркетингови съобщения). Също така, ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт и информация за плащане. Освен това, ще имате възможност да запазвате артикули в кошницата си за пазаруване, да оценявате и давате отзиви за продуктите, които сте закупили от нас.
За да можем да Ви препоръчваме подходящи артикули, ВАСМАР ООД ще обработва навигацията и сърфирането Ви на нашите дигитални платформи (включително уебсайт и приложение), историята на пазаруването и отзивите за продукти, както и данните, които сте ни изпратили чрез профила си.
Ако не сте отказали да получавате актуална информация и специални предложения чрез директен маркетинг, ще използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме актуални оферти, информационни проучвания и покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания и обикновена поща.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни, които ни изпращате, когато се регистрирате за ВАСМАР карт
* идентификационни данни, например имейл адрес и парола
* информация за контакт, например име, пощенски код, имейл адрес
* дата на раждане
* пол (ако решите да го предоставите)
* Номер на членската карта
* телефонен номер (ако решите да го предоставите)
* адрес (ако решите да го предоставите)
* настройки на профила
* криптирана информация за платежна карта
Ще обработваме следните категории лични данни, ако направите покупка:
* история на поръчките
* информация за доставка
*  история на плащанията
Ще обработваме следните категории данни, свързани с Вашите „бисквитки“
* история на кликванията
* навигация и история на сърфирането

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. За резервиране на място за събития използваме специални инструменти, за оптимизиране на уебсайта използваме уебсайт агенции. За оценка на продуктите използваме инструменти за анализ и агенции за оценка и модериране, а за разпространение на маркетингови съобщения използваме доставчици на комуникационни и маркетингови услуги.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо, за да се изпълняват услугите на ВАСМАР карт клуб.
За да събираме личните Ви данни с цел създаване и управляване на Вашето членство в ВАСМАР карт клуб, трябва да изпълняваме задълженията си съгласно споразумението за членство.  Ако не ни изпратите личните си данни, няма да можем да Ви предоставим членство или услуги на ВАСМАР карт клуб.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активно членство във ВАСМАР карт клуб..
Имате право да прекратите членството си по всяко време. Ако решите да го направите, Вашето членство ще бъде прекратено.
След прекратяване на членството Ви, Вашите данни ще бъдат изтрити.
Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.

Право да възразите срещу директни маркетинг съобщения:
Имате право да възразите срещу директния маркетинг, включително срещу анализа на профилирането за целите на директния маркетинг. Ако възразите срещу директния маркетинг, ще престанем да обработваме Вашите лични данни за тази цел и ще престанем да изпращаме маркетингови материали въз основа на членството Ви в ВАСМАР карт клуб. Ако сте се регистрирали за допълнителна иформация , ще продължавате да получавате актуална информация и специални предложения въз основа на Вашето съгласие. Имате право да възразите и срещу допълнителната информация, ще престанем да обработваме Вашите лични данни за тази цел и ще престанем да изпращаме материали въз основа на членството Ви в ВАСМАР карт клуб.


ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, нашата чат функция, по телефон или чрез социалните мрежи.
Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:
* информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
* дата на раждане
* информация за плащанията и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за поръчки
* номер на профил или членство
* всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 100 дни за дневници с телефонни номера, имейл адреси и кореспонденция, и в продължение на 12 месеца за управление на случаите.
За оплаквания в магазина, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в продължение на 2 години..

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от ВАСМАР ООД въз основа на легитимен интерес. ВАСМАР ООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.

КОНКУРЕНЦИЯ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще обработваме Вашите данни, когато участвате в нашите конкурси. Вашите лични данни ще бъдат използвани от ВАСМАР ООД за връзка с участниците в игри , събития и др., преди и след събитието, за идентифициране на участниците, за проверка на възрастта на участниците, за свързване с победителите, за доставка и проследяване на наградите.

Какъв вид лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
* информация за контакт, например име, адрес и телефонен номер
* възраст
* информация, подадена за събитието

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват само за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към куриерски фирми за доставяне на наградите.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие, когато избирате да участвате в дадено събитие.
Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, ВАСМАР ООД няма да може да Ви предоставя посочените по-горе услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите лични данни в продължение на 45 дни след приключване на конкурса.

РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЕНИЕ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите данни, за да оценяваме, развиваме и подобряваме нашите услуги, продукти и системи за всички наши клиенти. За целта няма да анализираме Вашите данни на персонално ниво, а цялата обработка ще бъде извършена с псевдоанонимни данни.
Това включва извършване на анализ, за да станат нашите услуги по-лесни за използване, като например промяна на потребителския интерфейс, за да се опрости потокът от информация или да се подчертаят функциите, които обикновено се използват от нашите клиенти в нашите цифрови канали и да се подобрят ИТ системите за повишаване на сигурността за нашите посетители и клиенти като цяло.
Анализът се използва и за развитие и непрекъснато подобряване на логистичния поток на стоки чрез прогнозиране на покупките, наличността и доставките, както и ресурсния ни капацитет от гледна точка на устойчивостта чрез рационализиране на покупките и планирането на доставките.
Освен това използваме данните, за да планираме изграждане на нови магазини и складове и да подобрим нашата продуктова гама.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:
* клиентски номер
* дата на раждане
* пол
* страна
* настройки на профила
Ще обработваме следните категории лични данни, ако сте направили покупка:
* история на поръчката
* информация за доставката
* история на плащането
Ще обработваме следните категории лични данни, свързани с „бисквитките“:
* история на кликванията
* навигация и история на сърфирането

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат на трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. Използваме компании, анализиращи уеб трафика, за да изследваме стандартното поведение на нашите клиенти в интернет.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на личните Ви данни с цел развитие и подобряване на нашите услуги и продукти е въз основа на легитимния ни интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в vasmar.bg или членство в програмата за лоялност. ВАСМАР клуб карт.
След закриване на профила и прекратяване на членството Ви, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на ВАСМАР ООД, като се свържете с  admin@vasmar.bg. , телефон: 0882 448 177 / 0882 012 435.. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите, съдебните решения и решенията на властите.
Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност."

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
*клиентски номер
*номер на поръчката
*име
*пощенски адрес
*сума на транзакцията
*дата на транзакцията

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите данни ще бъдат споделяни с компании, които предлагат системни решения в счетоводната сфера, но само след вашето съгласие.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на ВАСМАР ООД, за да изпълни правното си задължение.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме данните Ви в съответствие с правилата за счетоводна отчетност в република България.


ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме личните Ви данни за управление на предотвратяването на загуби, като гарантираме, спазване на общите условия, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреба с нашите услуги.
Също така, ще използваме личните данни, получени от системата ни за видеонаблюдение, за да проследяваме инцидентите, да предотвратяваме и докладваме престъпления в нашите магазини.
Вашите лични данни ще бъдат използвани за предотвратяване и разследване на злоупотреби с онлайн услугите ни, загуби и измами, чрез анализиране на поведението на онлайн пазаруването.
Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни:
*информация за контакт, напр. име, адрес, телефонен номер и имейл адрес
*номер на членската карта
*клиентски номер
*видеозаписи
*история на поръчките
* информация за доставките
* история на плащанията"
Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат на трети страни, се използват единствено за изпълнение на горепосочените услуги. Ще споделяме Вашите данни с компании при докладване на извънредни обстоятелства.
Инцидентите и измамите могат да бъдат споделяни със застрахователни компании, съдебни власти или правоприлагащи органи на местно и глобално ниво с цел провеждане на разследване. Моля, имайте предвид, че тези компании ще имат самостоятелно право или задължение да обработват Вашите лични данни."
Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?Обработването на личните Ви данни с цел предотвратяване на злоупотреба с нашите услуги е въз основа на легитимния ни интерес.
Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще запазим Вашите данни за период от време, необходим за предотвратяване и/или докладване на потенциални измами и други престъпления.
Видеозаписите ще се съхраняват в съответствие с местното законодателство до 30 дни.
Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на H&M, като се свържете с dataprotection.bg@hm.com. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.


БИСКВИТКИ

„Бисквитката" е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на  „бисквитките".

Как използваме бисквитките?
Използваме постоянни „бисквитки“, за да съхраним избора Ви на начална страница и Вашите данни, в случай че изберете „Запомни ме“ при влизане във Вашия профил.
Използваме сесийни „бисквитки“, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте поставили артикул във Вашата кошницата за пазаруване.
Използваме „бисквитки" на първи и трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация. 
Някои „бисквитки" на трети страни се определят от услуги, които се показват в нашите страници и не са под наш контрол. Те се определят от доставчици на социални медии като Twitter, Facebook и Vimeo и се отнасят до способността на потребителите да споделят съдържание на този сайт, както е посочено от съответната  иконка.
Също така използваме „бисквитки" на трети страни, които извършват проследяване от различни страници, за да можем да Ви насочваме към други сайтове или канали.

Какви лични данни обработваме?
Ще свържем идентификационния номер на Вашата „бисквитка“ с Вашите лични данни, изпратени и събрани във връзка с Вашия профил, само ако сте влезли в него.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и  оптимизиране на нашия сайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Ще свържем Вашите „бисквитки” с Вашите лични данни, само ако сте влезли в своя профил.
Ако сте влезли в профила си, правното основание се основава на нашия легитимен интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
ВАСМАР ООД не запазва Вашите лични данни. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции.

Надзорни органи
Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15,
Телефон: 02 / 940 20 46
Факс: 02 / 940 36 40
Уeб caйт: www.cpdp.bg
Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Уeб caйт: www.kzp.bg
Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa
Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18
Телефон: 02 / 935 61 13
Факс: 02 / 980 73 15
Уeб caйт: www.cpc.bg

Кърджали , Печки , Камини , Ламинат, Тухли, Бои, Мазилки, Желязо, Брошура, Каталог,